ALGEMENE VOORWAARDEN - VR The Max Experience

ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande Algemene Voorwaarden kunnen op ieder ogenblik door VR The Max worden gewijzigd. De op het ogenblik van de Aankoop geldende Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds Krautz BV met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 340 en met ondernemingsnummer BE 0472 693 965 (hierna: "VR The Max Experience") en anderzijds de klant, in het algemeen de wederpartij van VR The Max Experience (hierna: "de klant").
Elke bestelling, aankoop of overeenkomst betekent de kennisname en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de klant. Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet stilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.
1 Verkoopsvoorwaarden
Artikel 1.1 Diensten
De producten en diensten die door VR The Max Experience worden aangeboden en, na aankoop door de klant, zullen worden geleverd (de "dienst"), evenals de toepasselijke prijs (de "prijs"), worden beschreven op de website.
Uitsluitend de informatie die beschikbaar is op de meest actuele versie van de website, met uitsluiting van informatie op oudere versies van de website of op andere websites of plaatsen, is geldig. De beschrijving van de dienst en de prijs op de website geldt steeds uitdrukkelijk onder voorbehoud van schrijffouten of materiële vergissingen.
VR The Max Experience zal zich naar best vermogen inspannen om de dienst te leveren.
VR The Max Experience behoudt zich het recht voor om de inhoud van de dienst op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, zonder dat dit aanleiding zal geven tot enig recht voor de klant op vergoeding of terugbetaling van een aangekocht ticket.
VR The Max Experience behoudt zich het recht voor om de prijs op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De op het ogenblik van de aankoop op de website geafficheerde prijs zal van toepassing zijn op de aankoop.
Artikel 1.2 Aankoop van de Dienst
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien, kan een reservatie voor de dienst ("reservering") uitsluitend online, op de website en/of op de website van commerciële partners, worden geplaatst.
De verschillende stappen om tot de reservering over te gaan, evenals de beschikbare betaalmethodes, worden beschreven op de website (en desgevallend de betreffende website(s) van de partners). De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra VR The Max Experience de bevestiging heeft gekregen van de betalingsinstelling dat de betaling werd aanvaard (de "aankoop"). Aangezien de betalingsmodule wordt beheerd door een derde partij, wordt geen enkele informatie met betrekking tot de betaling doorgegeven aan VR The Max Experience, die elke aansprakelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst.
Voor tickets gekocht bij een commerciële partner, is de koper mogelijk gebonden door bijkomende voorwaarden van de partner.
Artikel 1.3 Offerte
Alle offertes blijven gedurende de door VR The Max Experience aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn wordt genoemd, is de offerte vrijblijvend.
Na aanvaarding van de offerte door de klant wordt de overeenkomst gesloten en is de klant gehouden tot betaling conform de betalingsvoorwaarden. (zie artikel 1.8) Wijziging van de offerte is mogelijk zoals voorzien in artikel 1.5.
Artikel 1.4 Geen herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop.
Artikel 1.5 Wijziging Reservering
Reserveringen of vouchers zijn persoonlijk en kunnen niet worden teruggenomen of terugbetaald en mogen niet worden overgedragen of worden doorverkocht.
De klant kan tot uiterlijk één week voor de datum van de levering van de dienst zijn reservering omvormen tot een voucher ter waarde van de aankoopprijs van de reservering of de datum van zijn reservering wijzigen indien er nog beschikbare plaatsen zijn.
De voucher, hetzij tegoedbon, is geldig voor zes maanden en kan uitsluitend worden aangewend voor de aankoop van een nieuwe reservering. De nieuwe reserveringen, bekomen met de voucher, kunnen niet meer worden gewijzigd of worden verzet.
Artikel 1.6 Cadeaubonnen of kortingsbonnen (codes)
De klant kan een cadeaubon aanschaffen als geschenk.
De regels van toepassing op reserveringen en vouchers zijn ook van toepassing op cadeaubonnen en kortingsbonnen, behoudens bijzondere voorwaarden vermeld op de voucher of cadeaubon. Cadeaubonnen zijn echter niet te cumuleren met andere acties. Kortingsbonnen kunnen evenmin gecumuleerd worden.
Artikel 1.7 Overmacht
Indien VR The Max Experience wegens overmacht tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst of de dienst naar behoren uit te voeren, zal zij het recht hebben om de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
In het geval van tijdelijke overmacht beperkt de verplichting van VR The Max Experience zich tot het aanbieden aan de klant van een voucher die geldig zal zijn voor zes maanden.
VR The Max Experience zal bij overmacht geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Als gevallen van overmacht gelden onder meer: staking, protestactie, terreurdaad, lock-down, brand, pandemie, epidemie, stroompanne, panne in IT en/of Software-infrastructuur, beperkingen opgelegd door de overheid of door de stad, tekortkomingen of handelingen van onderaannemers, leveranciers of derden in het algemeen.
Artikel 1.8 Betalingsvoorwaarden
De klant dient de facturen te voldoen uiterlijk op de vervaldatum aangegeven op de facturen of 48u voor het ogenblik van de dienstverlening, afhankelijk van welke termijn eerst verstrijkt.
Bij gebrek aan betaling 48u voor het ogenblik van de dienstverlening, heeft VR The Max Experience het recht de dienstverlening te annuleren en een voucher aan te bieden aan klant na ontvangst van betaling. De betalingsverplichting van de klant blijft in elk geval gelden.
Bij verstek van betaling van de facturen op de vervaldatum, door in gebreke blijven van de klant, wordt het bedrag verhoogd met 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 € als schadevergoeding alsook met interesten aan een intrestvoet van 12 % op de verschuldigde hoofdsom, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht op schadevergoeding van het werkelijk geleden nadeel.
In geval van niet betaling op de overeengekomen vervaldag, of bij ernstige tekortkoming door de klant aan zijn contractuele verplichtingen, heeft VR The Max Experience van rechtswege het recht om zonder aanmaning de overeenkomst te ontbinden of de dienstverlening te annuleren.
2 Reglement voor gebruikers van de diensten
Artikel 2.1 Aanvaarding van het Reglement
Het Reglement is van toepassing op eenieder die zich toegang verschaft tot de locatie en op eenieder die van de dienst gebruik maakt (de "gebruiker").
Door het loutere gebruik van de dienst aanvaardt de gebruiker onverkort de toepassing het reglement en erkent hij hiervan kennis te hebben genomen. Het reglement wordt immers ter beschikking gesteld van elke gebruiker in de vestiging. Voor het gebruik van de dienst dient de gebruiker akkoord te gaan met het reglement. Het akkoord kan expliciet, impliciet, mondeling of schriftelijk gegeven worden.
Artikel 2.2 Naleving van het Reglement
Teneinde dit Reglement te doen naleven, heeft het personeel van VR The Max Experience het recht om een gebruiker de toegang tot de dienst, evenals de locatie waar de dienst wordt verleend (de "locatie"), te weigeren en om alle redelijke, en desgevallend preventieve maatregelen te nemen.
Elke gebruiker zal de hem gegeven (veiligheids)instructies opvolgen, in het bijzonder met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de dienst en/of de locatie en met betrekking tot het gebruik van de ter beschikking gestelde toestellen en attributen.
Wanneer dit Reglement niet wordt nageleefd, kan het personeel van VR The Max Experience elke gebruiker die het reglement overtreedt bevelen de locatie te verlaten en de levering van de dienst weigeren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van de reservering van de gebruiker.
VR The Max Experience wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van het niet naleven van de bepalingen van het Reglement.
Artikel 2.3 Toegang tot de diensten
2.3.1 Algemeen
Voor het gebruik van de dienst geldt een minimumleeftijd. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, is deze vastgesteld op 8 jaar afhankelijk aan het content. VR The Max Experience kan op ieder ogenblik het bewijs van de leeftijd van de gebruiker opvragen. Gebruikers die niet aan de minimumleeftijd voldoen zullen, behoudens toepassing van art.2.3.2, niet worden toegelaten tot de dienst, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van de reservering van de gebruiker.
Kinderen jonger dan 18 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarige gebruiker of persoon en blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste. Het bewijs van de leeftijd van de verantwoordelijke persoon of het kind kan op ieder ogenblik worden opgevraagd. Van gebruikers kan te allen tijde worden verlangd dat zij zich legitimeren.
De reservering is geldig, en geeft toegang tot de op de reservering beschreven Dienst, uitsluitend op de op de Reservering vermelde datum, aanvangsuur en eindduur.
De wijze(n) waarop de reservering kan worden gebruikt en gevalideerd, wordt (worden) beschreven op de website. Reserveringen die niet in overeenstemming zijn met deze regels, zullen niet worden aanvaard (en zulks zal geen aanleiding geven tot enige vergoeding of terugbetaling van de reservering).
Bijzondere voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de geldigheid en uitoefenbaarheid van de reservering kunnen worden beschreven op de website of op de reservering (en desgevallend de betreffende website(s) van partners) en zullen van toepassing zijn bovenop, en desgevallend in afwijking van, de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden.
VR The Max Experience wijst elke aansprakelijkheid af in geval van het onwettig gebruik van een reservering als gevolg van verlies of diefstal. De gebruiker zal uiterlijk 15 minuten voor de op de reservering vermelde aanvangstijd aanwezig zijn op de locatie. Indien de gebruiker niet tijdig arriveert, kan de levering van de dienst niet worden gegarandeerd, zonder dat hierdoor voor de gebruiker enig recht op vergoeding of terugbetaling ontstaat).
2.3.2 Kinderen onder de 8 jaar
VR The Max Experience houdt er aan de ouders of verantwoordelijken voor kinderen onder de 8 jaar transparant in te lichten omtrent het gebruik door kinderen van de VR headsets VIVE focus 3 en Meta Quest 2 die ter beschikking wordt gesteld door VR The Max Experience.
De headsets werden ontwikkeld voor volwassenen en niet voor kinderen.
VR The Max Experience laat aan de wijsheid en vrijheid van de ouders of verantwoordelijken over om zelf te beslissen of zij hun of de kinderen toelaten gebruik te maken de headsets.
Indien de ouders of verantwoordelijken ervoor kiezen de kinderen onder 8 jaar gebruik te laten maken van de dienst, worden alleszins de volgende voorzorgsmaatregelen genomen door VR The Max Experience:
  • Het gebruik wordt enkel toegestaan met VR content, die kindvriendelijk zijn;
  • De vergezellende meerderjarige wordt verzocht voortdurend toezicht te houden op het kind dat, met zijn toestemming, gebruikt maakt van de headset en in te grijpen wanneer het nodig zou zijn (m.b.t. gezondheid of oneigenlijk gebruik of bij eerste klacht van het kind);
  • Het gebruik wordt gelimiteerd tot maximum 60 minuten.
VR The Max Experience benadrukt echter dat het gebruik van de headset door een kind onder de 8 jaar op eigen risico gebeurt van de ouders of de verantwoordelijke persoon die het kind vergezelt in de vestiging. Alle aansprakelijkheid van VR The Max Experience, die louter de headset ter beschikking stelt, wordt uitgesloten.
Indien er vragen zouden zijn met betrekking tot het gebruik van de headset door kinderen onder de 8 jaar kunnen deze in de vestiging gesteld worden.
Artikel 2.4 Gebruik van de diensten
De Gebruiker zal de Dienst, evenals de op de Locatie ter beschikking gestelde faciliteiten, toestellen en attributen gebruiken als een goede huisvader.
De gebruiker zal niet onder invloed zijn van alcohol, soft- en harddrugs middelen. De gebruiker zal de dienst gebruiken met respect voor de andere gebruikers en de werknemers van VR The Max Experience, waarbij seksistische of racistische uitlatingen niet zullen worden aanvaard en tot het stopzetten van de dienst zullen leiden met bevel de locatie te verlaten overeenkomstig artikel 2.2 van dit Reglement. De gebruiker zal te allen tijde alle redelijke richtlijnen van het personeel van VR The Max Experience opvolgen.
Artikel 2.5 Aansprakelijkheid
De gebruiker betreedt de locatie en gebruikt de dienst op eigen risico.
VR The Max Experience wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de dienst en de medische toestand van de gebruiker. Gebruikers die de dienst gebruiken in strijd met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico.
Het gebruik door een minderjarige van de dienst gebeurt op eigen risico van de minderjarige enerzijds en de ouders of de verantwoordelijke vergezellende meerderjarige (hierna: verantwoordelijke) anderzijds, die instaan voor het toezicht op de minderjarige en de naleving door de minderjarige van het reglement. VR The Max Experience sluit elke aansprakelijkheid uit ten gevolge van het gebruik door minderjarigen van de toestellen die ter beschikking worden gesteld door VR The Max Experience. Het is een eigen beslissing en appreciatie van de ouder of de verantwoordelijke om de minderjarige toe te laten gebruik te maken van de dienst.
Uitsluitend de gebruiker, en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke, is aansprakelijk voor elke schade toegebracht door zijn handelen of nalaten aan personen of goederen, en zal VR The Max Experience vrijwaren voor en schadeloos stellen tegen enige aanspraak van derden. Door gebruik te maken van de dienst aanvaardt de gebruiker en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke de potentiële risico’s verbonden aan de dienst.
VR The Max Experience is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van objecten op en rond de locatie. Indien lockers ter beschikking zouden worden gesteld van gebruikers, is het gebruik ervan onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de gebruiker en is VR The Max Experience niet aansprakelijk voor verdwijningen, verlies, diefstal of schade aan objecten. Verloren voorwerpen worden twee weken bijgehouden, waarna deze worden weggegooid.
Bij verlies, diefstal, of beschadiging van het materiaal dat door de gebruiker wordt gebruikt bij het afnemen van de dienst, zullen forfaitair de volgende vergoedingen worden aangerekend aan de gebruiker:
  • HTC Vive Pro/Focus 3 bril: €1300
  • HTC Vive Controller: €250
  • Desktop PC: €1800
  • Meta Quest 2 bril: €500
  • Meta Quest 2 controller: €100
  • Meta Quest 2 strap: €50
  • Schermen: €250
De gebruiker erkent dat deze bedragen redelijk zijn en overeenstemmen met de waarde van het materiaal.
In alle gevallen is de verplichting tot schadevergoeding van VR The Max Experience op grond van welke wettelijke grondslag ook, beperkt tot de schade waartegen VR The Max Experience uit hoofde van een door haar gesloten verzekering is verzekerd. De schadevergoeding is derhalve nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.
Indien VR The Max Experience ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou worden gesteld voor een door de klant geleden schade, welke niet door de verzekering wordt vergoed, is de aansprakelijkheid van VR The Max Experience beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke lichamelijke schade die de gebruiker heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van goederen.
3 Andere
Artikel 3.1 Klachten en aanspraken
Iedere klacht die de klant opzichtens VR The Max Experience zou hebben dient schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend. Laattijdige klachten zijn niet meer aanvaardbaar. Als uitgangspunt voor de redelijke termijn wordt genomen 3 dagen na de levering van de dienst of na het ontstaan van de klacht.
Eventuele schade aanspraken dienen schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend bij VR The Max Experience. Een laattijdige melding van schade is niet meer aanvaardbaar. Als redelijke termijn wordt genomen 7 dagen na het ontstaan van de schade.
Eventuele rechtsvorderingen van de klant tegen VR The Max Experience dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klacht- of schademelding door klant jegens VR The Max Experience aanhangig te worden gemaakt. De bovenvermelde dwingende termijnen worden door partijen overeengekomen en aanvaard om een problematiek inzake bewijs te vermijden en VR The Max Experience toe te laten de klacht of de schade tijdig te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen. Indien door een laattijdige melding door de klant de rechten van VR The Max Experience in het gedrang komen zal elke klacht of schadeaanspraak in elk geval worden afgewezen.
Artikel 3.2 Splitsbaarheid clausule
Indien één van de artikelen of een gedeelte van de algemene voorwaarden een grond van nietigheid zou inhouden, beperkt de nietigverklaring zich tot dat artikel en wordt het artikel in onderling overleg aangepast door partijen of dient het artikel opnieuw te worden bepaald rekening houdend met de bedoeling van de partijen evenals met het doel en de strekking van de geschonden regel.
Artikel 3.3 Forumbeding en rechtskeuze
Op elk geschil tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing en is de rechtbank van Limburg, afdeling Hasselt, uitsluitend bevoegd.
BOEK NU