PRIVACYBELEID - VR The Max Experience

PRIVACYBELEID

VR The Max verwerkt persoonsgebonden gegevens in het kader van uw bezoek aan onze website, uw reservatie en de levering van de dienst. Alle verwerkingen gebeuren in overeenstemming met de privacywetgeving.
Artikel 1 Doeleinden van de verwerking van persoonsgebonden gegevens
De rechtsgrond van onze verwerkingen zit vervat in de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VR The Max. Voor zover wettelijk vereist, vragen wij uw toestemming en informeren wij u hoe uw een gegeven toestemming kan herzien.
VR The Max verzamelt en bewaart persoonsgebonden gegevens tijdens uw bezoek aan ons website, bij een online reservatie, en de levering van de diensten. De gegevens die u meedeelt bij de online aankoop van de diensten, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw overeenkomst uit te voeren. De gegevens met betrekking tot alle geregistreerde profielen zullen bijgehouden worden om uw toekomstige bestellingen te verwerken. De persoonsgebonden gegevens die wij u vragen en die aangeduid zijn met een * (asterix), zijn vereist voor de verwerking van uw bestelling. Deze velden zijn verplicht, om uw aanvraag te verwerken.
Als u uw toestemming verleent zal u e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze nieuwe producten en diensten. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan VR The Max, Marktplein 7, 3550 Heusden - Zolder of door een e-mail te sturen naar: teamvr@themax.world Het verwerken van uw aanvraag kan een paar dagen (max. 3) in beslag nemen. Uw aanvraag doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen.
Wij verwerken en registreren geen financiële gegevens (zoals kredietkaartgegevens) van onze klanten. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de site van de betalingsinstelling die zijn eigen beleid toepast voor de bescherming van persoonsgebonden gegevens. Verbindingsgegevens (IP-adres, land, datum, uur en duur van de verbinding; bezochte pagina's, etc.) zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om de site en onze dienstverlening te verbeteren.
Uw persoonsgebonden gegevens worden veilig bewaard op de servers(Wordpress) van externe partners van VR The Max die voldoen aan de privacywetgeving.
Artikel 2 Recht op toegang, rechtzetting en wissing
Aan de hand van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag per e-mailgericht aan VR The Max (teamvr@themax.world), kan elke persoon die zijn/haar identiteit rechtvaardigt gratis en schriftelijk de persoonsgebonden gegevens ontvangen die wij over hem/haar bezitten, en in voorkomend geval vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren of te wissen.
Eenieder heeft het recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via teamvr@themax.world.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen een maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.
Artikel 3 Beveiliging van de verwerking van persoonsgebonden gegevens
VR The Max verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden.
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Artikel 4 Bewaartermijn van de gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is toegelaten.
Artikel 5 Contact
Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: teamvr@themax.world. VR The Max verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven.
Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door VR The Max, kan je je wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.
Artikel 6 Toestemming
Door het meedelen van uw persoonsgegevens en het gebruikmaken van de dienst bevestigt u dat u kennis heeft genomen van het privacybeleid en akkoord gaat met de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens door VR The Max.
Minderjarigen moeten vergezeld worden door een volwassene of een verklaring van een volwassenen mee hebben om spelen, maar kunnen zij de sessie zonder volwassenen spelen.
BOEK NU